VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

1.1Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se uplatní při nákupu herního času u Martin Rajtr se sídlem Praha 6, Rooseveltova 26, PSČ 160 00, IČ 68846525 v jeho hernách s virtuální realitou (dále jen "herní čas"). VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele a osoby, která si rezervuje a koupí herní čas prodávaný Provozovatelem (dále jen "Zákazník"), jako smluvních stran tzv. nepojmenované smlouvy uzavírané dle § 1746 odst. 2, popř. kupní smlouvy uzavírané dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku či jiného smluvního vztahu.

1.2Provozovatel provozuje svou činnost v následujících provozovnách: Klub Virtuální Reality, Praha 2, Jaromírova 211/48, 120 000 (dále jen "herny").

1.3"Herním časem" se rozumí rezervovaný a zakoupený čas pro hraní ve virtuální realitě, je vždy určený datem, časem, hernou a systémem VR.

1.4"Systémem VR" se rozumí typ zařízení, který je využíván pro virtuální realitu.

1.5"Jednotkou VR" se rozumí vymezený prostor pro použití systému VR.

1.6"Volným herním časem" se rozumí herní čas, za který nebylo Provozovateli zaplaceno hotovostní platbou, platební kartou nebo prostřednictvím zakoupeného poukazu (např. Dárková poukázka, voucher).

1.7"Personálem" se rozumí pověření zaměstnanci Provozovatele zajišťující provoz herny, Personál je oblečen v tričku s označením Provozovatele.

1.8Uzavřením smlouvy prostřednictvím zakoupeného herního času souhlasí Zákazník s těmito VOP a všemi jeho nezbytnými přílohami, které jsou pro obě smluvní strany závazné. Tyto VOP jsou nedílnou součástí veškerých smluvních ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

1.9Tyto VOP jsou volně přístupné na internetových stránkách Provozovatele na adrese www.klubvirtualnireality.cz, kde se s nimi může Zákazník seznámit.

1.10Tyto VOP nebo jejich jednotlivá ustanovení lze vyloučit nebo nahradit pouze výslovným ujednáním smluvních stran v písemné formě.

1.11Zákazník zakoupením herního času souhlasí s tím, že údaje týkající se jeho osoby, které poskytne Provozovateli, zejména telefonní číslo či e-mailová adresa, budou zpracovány Provozovatelem. Zákazník dává tímto Provozovateli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v jejich platném znění.

1.12Souhlas se zpracováním osobních údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Zákazník bezplatně kdykoliv u Provozovatele písemnou formou odvolat, a to na adrese sídla Provozovatele.

1.13Provozovatel dbá při zpracování osobních údajů Zákazníka, aby Zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti. Provozovatel také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života Zákazníka.

2. Prodej herního času

2.1Zákazník může zakoupit herní čas na konkrétní termín prostřednictvím Internetu a zaplatit prostřednictvím internetového bankovnictví nebo hotově n pokladně.

2.2Nakoupit herní čas lze kdykoliv před začátkem požadovaného termínu uvedeného na internetových stránkách www.klubvirtualnireality.cz při rezervaci.

2.3Po výběru a označení herního času na konkrétní termín je Zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace. Po kompletním vyplnění objednávky herního času se Zákazníkovi zobrazí celková kupní cena, kterou je Zákazník povinen uhradit. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednané herní časy a je cenou konečnou, tj. včetně poplatku i případných poskytovaných slev.

2.4Po úhradě kupní ceny herního času a úspěšném dokončení objednávky je Zákazníkovi odeslán potvrzující e-mail na jím zadanou e-mailovou adresu, který obsahuje shrnutí objednávky.

2.5Platba je zrealizována pouze tehdy, pokud Zákazník obdrží potvrzení o zaplacení zprávou na zadanou e-mailovou adresu.

3. Storna a reklamace

3.1Právo na storno herního času je možné uplatnit bez udání důvodu e-mailem na klubvirtualnireality@gmail.com

3.2Provozovatel má právo na storno herního času kdykoliv před začátkem termínu.

3.3Pravidla pro vrácení peněz za stornované herní časy ze strany zákazníka :

3.3.1Storno ve lhůtě více jak 24 hodin před termínem - vrácení 100 % zaplacené částky.

3.3.2Storno ve lhůtě méně než 24 hodin před termínem - v tomto případě bohužel bez náhrady.

3.4Pokud dojde ke zrušení herního času ze strany provozovatele, zákazníkovi je vrácena plná částka za takto zrušený herní čas. Peníze budou vráceny stejnou metodou, jakou bylo zaplaceno zákazníkem.

3.5V žádosti o storno herního času je potřebné uvést termín herního času a jméno, na které byl rezervován.

3.6Peníze za storno herního času zakoupeného přes Internet se vrací výlučně bezhotovostním převodem.

3.7Pokud při procesu koupě herního času došlo k odepsání částky za koupi herního času z účtu Zákazníka, ale nebyl zaslán potvrzující e-mail, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí služby si musí Zákazník uplatnit v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím jejíž platba proběhla.

3.8Reklamaci na poskytnutou službu, tj. herní čas, je možné uplatnit pouze u managera herny, ve které se koná, resp. se konal příslušný herní čas.

3.9Je na úvaze managera herny rozhodnout, zda je taková reklamace odůvodněná, a to vzhledem k povaze konkrétního důvodu. Uzná-li manager herny reklamaci za odůvodněnou, poskytne dle svého uvážení zákazníkovi náhradu ve formě volného herního času anebo vrátí zákazníkovi peníze za zakoupený a reklamovaný herní čas. Peníze za herní čas se vrací výlučně bezhotovostním převodem.

4. Dárkové poukazy

4.1Provozovatel prodává dárkové poukazy (dále jen "Poukazy") na herní čas výhradně do jím provozovaných heren.

4.2Poukazy na herní čas je možné zakoupit na www.klubvirtualnireality.cz

4.3Platnost Zákazníkem zakoupeného Poukazu se řídí dalšími podmínkami uvedenými přímo na Poukazu, které jsou pro Zákazníka závazné. Omezení se vztahuje zejména na údaj o termínu, herně a dny v týdnu. Termín platnosti uvedený na Poukazu se vztahuje na nejpozdější datum, na něž lze Poukaz využít. Poukaz nelze využít na herní čas, který se koná po uplynutí termínu uvedeného na Poukazu. Termín platnosti poukazu nelze prodloužit.

4.4Platný ceník Poukazů je Zákazník oprávněn vyžádat si na emailové adrese: klubvirtualnireality@gmail.com. Ceník je Zákazníkovi k dispozici také na adrese: www.klubvirtualnireality.cz.

4.5Nákup Poukazu je pro Zákazníka závazným. Zakoupený Poukaz nelze vrátit nebo měnit jeho platnost ani typ.

4.6Platnost dárkového poukazu je dle data uvedeného na poukazu.

5. VR herna (herní čas)

5.1Zákazník se při příchodu do herny prokáže svým dokladem totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo pas) a obsluha herny mu na základě toho přidělí jednotku VR pro Zákazníkem zaplacený herní čas.

5.2Zákazník je povinen se před vstupem do jednotky VR seznámit a podepsat prohlášení o zodpovědnosti. Osoby mladší 15ti let musí mít tento formulář podepsaný od odpovědné dospělé osoby (18+) nebo zákonného zástupce.

5.3Pro vstup do jednotky VR pro osoby mladší 15 let je nutný doprovod dospělé osoby.

5.4Zakoupením herního času Zákazník souhlasí s dodržováním pravidel herny po celou dobu pobytu v prostorách herny. Zákazník má možnost se s pravidly seznámit prostřednictvím jejich tištěné verze umístěné v prostorách herny nebo na www.klubvirtualnireality.cz

6. Závěrečná ustanovení

6.1Záležitosti těmito VOP neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

6.2Provozovatel je oprávněn tyto VOP v přiměřeném rozsahu kdykoliv změnit s tím, že změna je platná a účinná ode dne zveřejnění VOP, které obsahují danou změnu.

7. Účinnost

7.1Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.11.2016.

Kudyznudy.cz - tipy na výlet